Политика за поверителност

Последно актуализиранa на: 04.07.2022

Настоящата информация за защита на данните предоставя информация за обработката на вашите лични данни, когато посещавате уебсайта на HIP Campers (наричан по-долу „HIP Campers“, „ние“ или „нас“) и когато купувате стоки от посочените уебсайтове.

1. Обхват, администратор на данни, длъжностно лице по защита на данните и определения

1.1. Обхват на информацията за защита на данните

Тази информация за защита на данните се отнася за използването на уебсайта на HIP Campers, включително онлайн магазина и всички мерки, свързани с извършването и отмяната на онлайн покупка, създаването на клиентски профил, изпращането на бюлетин, допълнителни информационни имейли и услуги за клиенти, както и за нашите маркетингови дейности на уебсайтове на трети страни.

1.2. Администратор на обработката на вашите лични данни

Освен ако не е посочено друго в тази информация за защита на данните, администраторът на обработката на вашите лични данни е:
Хип Кемперс ЕООД
ул. Обелско Шосе №21
1360 София, България
privacy@hipcampers.com

1.3. Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните

Длъжностно лице по защита на данните
Хип Кемперс ЕООД
ул. Обелско Шосе №21
1360 София, България
privacy@hipcampers.com

1.4. Определения

Настоящата информация за защита на данните се основава на следните термини съгласно закона за защита на данните, които сме дефинирали, за да улесним разбирането.

 • GDPR означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).
 • Получател означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, на която са разкрити личните данни, независимо дали е трета страна или не. Въпреки това публичните органи, които могат да получат лични данни в рамките на конкретно запитване в съответствие с правото на Съюза или на държавата членка, не се считат за получатели; обработката на тези данни от публичните органи се извършва в съответствие с приложимите правила за защита на данните в зависимост от целите на обработката.
  Примери за възможни получатели: Банки/доставчици на платежни услуги, логистични фирми и доставчици на корабни услуги и доставчици на ИТ услуги; за повече информация, моля, вижте раздел 4)
 • Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице („субект на данни“); физическо лице, подлежащо на идентифициране, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или чрез един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.
  Примери за лични данни: Име, данни за контакт, данни за банкова или кредитна карта.
 • Контролер означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, който самостоятелно или съвместно с други определя целите и средствата за обработване на лични данни; когато целите и средствата за такова обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или конкретните критерии за неговото назначаване могат да бъдат предвидени в правото на Съюза или правото на държава членка.
  За дейностите по обработване на данни, описани в настоящата информация за защита на данните, администраторът е Хип Кемперс ЕООД, освен ако не е посочено друго (раздел 1.2.).
 • Обработка означава всяка операция или съвкупност от операции с лични данни или с набори от лични данни, независимо дали се извършва с автоматични средства, като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, разкриване чрез предаване, разпространяване или предоставяне по друг начин, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

2. Цели и правни основания за обработката на вашите лични данни

2.1. Обработване на вашите данни, когато посещавате нашия уебсайт

Ако посетите нашия уебсайт, за да се информирате за продукти и услуги, без да се регистрирате за клиентски профил, да купувате продукти в нашия онлайн магазин или по друг начин активно да ни предавате информация (единствено с информативна цел), ние обработваме вашите лични данни за следните цели и по силата на следните правни основания:

2.1.1. Осигуряване на уебсайтове и ИТ сигурност

Обработваме вашите лични данни, които са технически необходими, за да можем да ви предоставим нашите уебсайтове и да гарантираме стабилност и сигурност, когато посещавате нашите уебсайтове. Това включва следните лични данни:

 • IP адрес
 • тип и версия на браузъра
 • операционна система и платформа
 • пълния унифициран локатор на ресурси (URL).

Тези лични данни се съхраняват за целите на сигурността в регистрационни файлове на сървъра, които се изтриват автоматично след 7 дни. Това обработване на данни е необходимо, за да можете да използвате нашите уебсайтове, както и за целите на нашия легитимен интерес да гарантираме ИТ сигурността.

2.1.2. Предоставяне на локализирани уебсайтове

Обработваме също така ваши лични данни, които са технически необходими, за да можем да ви предоставим локализирана версия на уебсайтовете, по-специално по отношение на езика. Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия легитимен интерес да адаптираме нашия уебсайт към вашите нужди.

2.1.3. Google Анализ

На нашите уебсайтове използваме Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва „бисквитки“ (за повече информация относно „бисквитките“, моля, вижте раздел 2.1.9 и нашата информация за „бисквитките“), които позволяват да се направи анализ на използването на нашите уебсайтове. Информацията, генерирана от „бисквитката“ при използването на нашите уебсайтове, по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ, където се съхранява. От името на HIP Campers Google ще използва тази информация, за да оценява използването на уебсайтовете, да изготвя доклади за дейностите на уебсайтовете, да анализира въздействието и да подобрява персонализирането на нашите цифрови реклами, както и да предоставя допълнителни услуги на HIP Campers, свързани с използването на уебсайтовете и интернет. IP адресът, предаден от браузъра на потребителя във връзка с Google Analytics, не се обединява с други данни от Google. Допълнителна информация за условията за ползване и защитата на данните можете да намерите в раздел:
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия легитимен интерес да извършваме анализи с цел подобряване на нашия уебсайт и нашите продукти, както и да рекламираме нашите продукти в интернет по персонализиран и ефективен начин.

Отказ от Google Analytics:
Можете да предотвратите обработката на данни за използването ви (включително вашия IP адрес) от Google Analytics като цяло, като изтеглите и инсталирате добавката за браузър, която е достъпна на следния линк:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Освен това можете да забраните на Google Analytics да събира данни за използването на нашите уебсайтове, като кликнете върху следната връзка:
Щракнете тук, за да се откажете от Google Analytics

В този случай в използвания от вас браузър се задава постоянна „бисквитка“ за отказ (име: „ga-disable-UA-[…]“), която предотвратява записването на данните ви в бъдеще, когато посещавате нашия уебсайт с този конкретен браузър. Ако използвате друг браузър, Google Analytics по принцип ще бъде активиран, освен ако в този браузър не е зададена и бисквитката за отказ. Моля, обърнете внимание, че Google Analytics ще бъде активиран отново, ако изтриете гореспоменатата бисквитка за отказ в браузъра си.

2.1.4. Проследяване на конверсии и показване на реклама/ретаргетиране в уебсайтове на трети страни

Когато посещавате нашия уебсайт, нашите доставчици на ретаргетинг задават тагове и бисквитки, за да проследят кои продукти сте разглеждали или закупили на нашите уебсайтове. Когато посещавате нашия уебсайт от мобилно устройство с активирани услуги за определяне на местоположението, може да събираме и обработваме информация за действителното ви местоположение, например GPS сигнали, изпращани от мобилно устройство. Можем също така да използваме различни технологии за определяне на местоположението, като например данни от сензори от вашето устройство, които могат например да предоставят информация за близките точки за достъп до Wi-Fi и клетъчни кули.

С помощта на тази информация можем да ви показваме индивидуални оферти за продукти на HIP Campers на уебсайтове на трети страни чрез нашия доставчик на ретаргетинг, промоции, които са подходящи за вас на това място, и да анализираме резултатите, за да подобрим допълнително нашите реклами. Информацията, която събираме и използваме, е свързана с начина, по който устройството се използва за посещение на нашите уебсайтове, а НЕ с лицето, което използва устройството.

За повече подробности относно обработката на данни от нашия доставчик(ци) на ретаргетинг, изброени по-долу, моля, вижте съответната политика за поверителност:

Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия легитимен интерес да рекламираме нашите продукти в интернет по персонализиран и ефективен начин.


Отказ от ретаргетиране:

Можете да възразите срещу тази обработка на данни, като кликнете върху следната(ите) връзка(и) за отказ на съответния(те) доставчик(ци) на ретаргетиране.

2.1.5. Използване на бисквитки

На нашия уебсайт използваме „бисквитки“. Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузърите на крайните ви устройства, когато посещавате нашите уебсайтове. Чрез „бисквитките“ вашите действия и настройки на нашите уебсайтове могат да бъдат проследявани, съхранявани и разпознавани за времето на сесията на браузъра или дори след това. Освен това „бисквитките“ и съответните им идентификатори за „бисквитки“ позволяват разпознаване на вашия браузър. Например, след като напуснете уебсайта, можете да възстановите съдържанието на картата си за пазаруване или да ви бъдат показани последно видяните продукти. По правило „бисквитките“ подобряват сърфирането ви. Въпреки това може да предпочетете да забраните бисквитките на този сайт и на други.

За повече информация относно използването на „бисквитки“ на нашия уебсайт, категориите „бисквитки“ и за индивидуални настройки, моля, вижте нашите Настройки за „бисквитки“.

Най-ефективният начин да направите това е да деактивирате бисквитките в браузъра си, като се консултирате с раздела Помощ на браузъра си или разгледате уебсайта За бисквитките, който предлага насоки за всички съвременни браузъри.

2.1.6. Грижа за клиентите

В зависимост от предмета на искането ви, ние ще разчитаме на вашите лични данни, които са били съхранени в рамките на други дейности по обработване на данни в нашите системи (напр. данни, които сте предоставили по време на покупка). Ако и доколкото това е необходимо, за да отговорим на вашето запитване, ще събираме данни и от външни източници (напр. запитване към доставчик на транспортни услуги като част от проследяване на пратка или искане за разследване).

В контекста на искания, свързани с (пред)договорни отношения с вас, това обработване на данни е необходимо за изпълнението на договор (предоставяне на клиентска услуга) с вас. Ако желаете да упражните правата си по отношение на нас, кореспондентът Тази обработка на данни е необходима за спазване на правно задължение. Ако желаете да получите информация или да подадете жалба относно нашите продукти и услуги, съответната обработка на данни е необходима за целите на нашия легитимен интерес да отговорим на вашето искане за информация/жалба.

2.2. Маркетинг по имейл

2.2.1. Изпращане на имейл бюлетин до абонатите

Ако сте се абонирали за нашия имейл бюлетин, от време на време ще ви изпращаме бюлетини, за да ви информираме за нашите продукти, услуги и промоции. Тази обработка на данни се основава на вашето съгласие.

Оттегляне на съгласието:

Можете да оттеглите съгласието си и да се отпишете от нашия бюлетин по всяко време, като изпратите имейл с искане за отписване до нашия клиент (privacy@hipcampers.com) и/или като кликнете върху връзката за отписване, която се съдържа във всеки бюлетин.

2.2.2. Директни маркетингови имейли до съществуващи клиенти

След покупката на стоки можем – независимо дали сте се абонирали за нашия бюлетин – да ви изпращаме маркетингови имейли за подобни продукти и услуги. Това обработване на данни се основава на легитимния ни интерес да рекламираме нашите продукти и услуги.

Възражение срещу имейли за директен маркетинг:

Можете да възразите срещу тази обработка на лични данни и да се отпишете от нашите имейли за директен маркетинг по всяко време, като изпратите имейл с искане за отписване на privacy@hipcampers.com и/или като кликнете върху връзката за отписване, която се съдържа във всеки имейл за директен маркетинг.

2.3. Регистрация и създаване на клиентски акаунт

Когато посетите нашия уебсайт, можете да създадете клиентски акаунт. Регистрацията на клиентски акаунт изисква да предоставите лични данни. Задължителните полета са отбелязани по съответния начин във входящия формуляр. Тази обработка на данни е необходима за изпълнението на договор (предоставяне на клиентски акаунт) с вас.

2.4. Обработка на данни при поръчки в онлайн магазина

Обработваме вашите лични данни във връзка с покупката на стоки в нашия онлайн магазин.

2.4.1. Покупка и плащане на стоки в онлайн магазина

Обработваме вашите лични данни (напр. данни за контакт, информация за доставка и плащане), ако закупите стоки в онлайн магазина. Ако купувате стоки за друго лице (трета страна), ние обработваме предоставените от вас лични данни на третата страна (име и данни за контакт) за изпращането на стоките на третата страна. Моля, уверете се, че третата страна е била достатъчно информирана от вас за обработката на нейните данни в HIP Campers и че сте упълномощени да предоставите тези данни. Това обработване на данни е необходимо за изпълнението на договор с вас.

2.4.2. Имейли за изоставяне на количката за пазаруване

Ако сте започнали процес на поръчка, използвайки клиентския си акаунт, но не сте го приключили, ще ви изпратим имейл с напомняне на имейл адреса, съхранен в клиентския акаунт, относно процеса на покупка, започнат от вас. Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия легитимен интерес да ви напомняме за всички процеси на покупка, които все още не сте завършили.

Възражение срещу имейли за изоставяне на количката за пазаруване:

Можете да възразите срещу това обработване на лични данни и да се отпишете от нашите имейли за изоставяне на количката за пазаруване по всяко време, като изпратите имейл с искане за отписване на privacy@hipcampers.com и/или като кликнете върху връзката за отписване, която се съдържа във всеки имейл за изоставяне на количката за пазаруване.

2.4.3. Проверка за измама и кредитна проверка

Преди да сключим договора за покупко-продажба, извършваме проверка за измама и кредитоспособност. Това се прави, за да можем да ви предложим избор от различни начини на плащане и същевременно да се защитим от неплащане на фактурата. Като част от проверката на кредитоспособността проверяваме всички направени преди това поръчки в клиентския ви профил. Проверява се също така дали адресът за доставка се различава от адреса за фактуриране, дали адресът за доставка е нов или дали поръчката трябва да бъде доставена в пакетираща станция. Обработката на тези данни е необходима за целите на нашия легитимен интерес да избегнем просрочване на плащания и измами.

2.4.4. Анулиране на покупката

Във всеки случай на анулиране на покупката (напр. отказ от договора) ще обработваме личните ви данни за връщане на стоките и възстановяване на покупната цена. Това обработване на данни е необходимо за изпълнението на договор с вас и/или за спазването на правно задължение.

2.4.5. Имейли с покана за оценка и преглед на продукта

Бихме искали да знаем дали сте доволни от закупените от нас стоки. За тази цел обработваме вашия имейл и данни за покупката (напр. закупена стока и дата на покупката), за да ви изпратим имейл в рамките на един месец след покупката, в който да ви поканим да оцените и прегледате закупения продукт. Тази обработка на данни е необходима за целите на нашия легитимен интерес за добро обслужване на клиентите и маркетинг.

Възражение срещу имейли с покани за оценяване и преглед на продукти:

Можете да възразите срещу това обработване на лични данни и да се отпишете от нашите имейли с прегледи и оценки на продукти по всяко време, като изпратите имейл с искане за отписване на privacy@hipcampers.com и/или като кликнете върху връзката за отписване, която се съдържа във всеки имейл с прегледи и оценки на продукти.

2.4.6. Процес на обработка на данни, събиране и изпълнение и/или защита на правни претенции

В случай на неизплатени суми, които ни дължите, ще ви уведомим за това по имейл, SMS, писмо или по телефона, а при определени обстоятелства ще ви изпратим писмо за плащане. Ако все пак не успеете да извършите плащането, ние ще започнем процедура за събиране на вземания.

Процедурата по събиране на кредити ще бъде извършена от наета от нас агенция за събиране на кредити. Ако това е необходимо за провеждане на процедурата по събиране на кредит, агенцията за събиране на кредити ще извърши справка за адреса, като използва публични регистри, за да установи местонахождението ви като длъжник.

В случай на правен спор с вас ще обработваме личните ви данни, за да наложим и/или защитим правата си. Ако и доколкото това е необходимо за правния спор, ние ще разчитаме и на данни от други източници (напр. публични регистри).

Това обработване на данни е необходимо за изпълнението на договор с вас (Правно основание: Чл. 6 (1), изречение 1, буква а), т. б ОРЗД), както и за целите на нашия легитимен интерес за предотвратяване на злоупотреби с нашите услуги и за установяване и упражняване на правни претенции (правно основание: Чл. 6 (1), изречение 1, буква а), т. е GDPR).

2.5. Друга обработка

2.5.1. Извършване на вътрешни одити

В рамките на одитите в HIP Campers, както в страната, така и в чужбина, могат да бъдат обработвани ваши лични данни. По време на този процес разчитаме и на данни от други източници, в зависимост от случая (напр. кредитни агенции).

При определени обстоятелства Вашите данни могат да бъдат обработвани по подходящ начин и с цел идентифициране и коригиране на неправомерни действия в предприятието, както и с цел прилагане на програми и мерки за съответствие.

2.5.2. Изготвяне на анализи

Въз основа на вашите данни, които обработваме по смисъла на раздел 2 от настоящата информация за защита на данните, можем да издаваме анализи. Те служат като основа за нашите бизнес решения, за подобряване на нашите продукти и услуги, за адаптиране към нуждите на нашите клиенти и за извършване на маркетингови дейности. Анализите, издадени на това основание, вече нямат лична референция, което означава, че вече не е възможно да бъдат проследени до вас. Това обработване на данни е необходимо за целите на нашия легитимен интерес за подобряване на продуктите и услугите, които предлагаме, и за провеждане на маркетингови дейности.

3. Съхраняване и изтриване на вашите лични данни

Съхраняваме вашите лични данни толкова дълго и дотолкова, доколкото е необходимо за целите, посочени в настоящата информация за защита на данните (раздел 2).

След като данните за целите, посочени в раздел 2, вече не са необходими, ние съхраняваме вашите лични данни за срока, през който можете да предявите претенции към нас или ние можем да предявим претенции към вас (законоустановеният давностен срок обикновено е три години, считано от края на годината, в която възниква претенцията, напр. края на годината на закупуване). Освен това съхраняваме вашите лични данни толкова дълго и дотолкова, доколкото сме задължени да го правим по закон. Периодите на съхранение могат да продължат съответно до десет години.

4. Предаване на лични данни и категории получатели

Вашите лични данни могат да бъдат предадени/разкрити на следните категории получатели:

 • Доставчици на ИТ услуги, които подготвят платформите, базите данни и инструментите за нашите продукти и услуги (напр. нашия уебсайт, продажбата на стоки, изпращането на бюлетини и информационни имейли), изготвят анализи за навиците на потребителите на нашите уебсайтове, провеждат маркетингови кампании и обработват Вашите лични данни по време на процеса на покупка от наша страна.
 • Във връзка с използването на Google Analytics и Google AdWords, включително тагове и „бисквитки“, Вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени в САЩ. В случая със САЩ Комисията на ЕС не е решила, че е налице подходящо ниво на защита на данните по смисъла на ОРЗД; такова решение за адекватност (член 45 от ОРЗД) не е взето. Google LLC обаче е обект на Щита за поверителност ЕС-САЩ. Това означава, че е гарантирана адекватна защита на личните ви данни. Пълният текст на рамката на Щита за защита на личните данни на САЩ можете да намерите на следния линк:
  https://www.privacyshield.gov/servlet/servlet.FileDownload?file=015t00000004qAg
 • Ако купувате продукти на нашите уебсайтове, ние ви предлагаме различни начини на плащане. За да обработим плащането и, ако е необходимо, да възстановим цената на покупката, предаваме вашите лични данни, в зависимост от избрания метод на плащане, на банки, доставчици на платежни услуги, доставчици на финансови услуги и компании за кредитни карти. Съответното прехвърляне на данни към такива получатели се основава на изпълнението на договор с вас.
 • Ако не сте в състояние да изпълните задълженията си за плащане, предаваме личните ви данни на агенции за събиране на вземания, които извършват процедурата по събиране от наше име. Това предаване на лични данни е необходимо за изпълнението на договор с вас и за целите на нашия легитимен интерес за ефективно управление на вземанията.
 • За доставката на закупените от вас продукти на нашия уебсайт (включително известия за състоянието на доставката на поръчките) предаваме вашите лични данни на ангажираните от нас доставчици на услуги за изпълнение и доставка (напр. DHL, UPS, Speedy и др.). Прехвърлянето на вашите лични данни се основава на изпълнението на договор с вас.
 • В случай на съдебни спорове предаваме данните ви на компетентния съд, а ако сте наели адвокат – на последния, за да проведем съдебния спор. Това прехвърляне на лични данни е необходимо за спазване на правно задължение и/или за целите на нашия легитимен интерес при установяването и упражняването на правни претенции.
 • Освен това предаваме вашите лични данни само ако сме законово задължени да ги предадем (напр. на полицейските органи в рамките на наказателно разследване или на надзорните органи за защита на данните). Това прехвърляне на лични данни е необходимо за спазването на правно задължение.

5. Право на възражение срещу обработката на данни въз основа на законни интереси

Обработваме Вашите лични данни по смисъла на раздел 2 въз основа на нашия легитимен интерес, по-специално за да гарантираме ИТ сигурността на нашия уебсайт, да адаптираме нашия уебсайт към Вашите нужди, да извършваме анализи и маркетингови дейности, да Ви информираме за нашите продукти и услуги, да Ви напомняме за всички процеси на закупуване, които все още не са приключили, да увеличим обхвата на нашите продукти и маркетингови дейности, да предотвратяваме измами и злоупотреби, да избягваме просрочени плащания, да се грижим за нашите клиенти, да защитаваме, налагаме и защитаваме нашите правни интереси (също и пред съдилищата, ако е необходимо), както и да осъществяваме ефективно и съвместно нашето вътрешно управление.

Независимо от конкретните възможности за възражение срещу обработката на данни, описани в раздел 2 (напр. предоставени връзки за отказ или отписване), имате право да възразите по всяко време срещу обработката на вашите лични данни въз основа на нашите законни интереси съгласно чл. 6 (1), изречение 1, буква. е ОРЗД на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, като изпратите имейл на адрес privacy@hipcampers.com. След това няма да обработваме повече Вашите данни за тази/тези цел/и, освен ако нашите законни интереси за обработване не надделяват или обработването не служи за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

Ако възразите срещу обработването на данните ви, ще обработваме всички събрани в този контекст лични данни, за да отговорим на искането ви. Това обработване на данни е необходимо за спазване на правно задължение.

6. Право на оттегляне на съгласието

Ако сте ни дали съгласието си за обработката на вашите лични данни, можете да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието ви има действие за в бъдеще и не засяга законосъобразността на обработката, основана на съгласието преди неговото оттегляне. Освен ако това не е изрично регламентирано в раздел 2, моля, изпратете оттеглянето на съгласието си на privacy@hipcampers.com. Ако оттеглите съгласието си, ние обработваме личните ви данни, събрани в тази връзка, за да отговорим на вашето запитване. Това обработване на данни е необходимо за спазване на правно задължение.

7. Други ваши права за защита на данните

В съответствие с ОРЗД можете по всяко време да поискате от нас да:

 • да ви предоставяме информация за вашите лични данни, които обработваме (чл. 15 от ОРЗД),
 • коригиране (чл. 16 от ОРЗД),
 • изтриване (чл. 17 от ОРЗД),
 • ограничаване (чл. 18 GDPR)
  и/или
 • износ (чл. 20 от ОРЗД)

вашите лични данни, съхранявани в нашите системи.

Моля, изпратете искането си, като посочите поне името и фамилията си, по електронна поща на адрес privacy@hipcampers.com или в писмен вид на адрес: Хип Кемперс ЕООД, ул. Обелско Шосе №21, 1360 София, България. Ако упражните тези права срещу нас, ние ще обработваме личните ви данни, за да отговорим на искането ви. Това обработване на данни е необходимо за спазване на правно задължение.

8. Промени в тази информация за защита на данните

Разпоредбите на тази информация за защита на данните, включително посочената информация за бисквитките, се прилагат във версията, която е в сила към момента на използване на онлайн магазина. Запазваме си правото да допълваме и променяме съдържанието на тази информация за защита на данните. Актуализираната информация за защита на данните се прилага от момента, в който е публикувана на нашите уебсайтове. В случай на съществени или материални промени в Информацията за защита на данните, особено промени, които засягат обработката на вече събрани от нас Ваши лични данни, ние ще Ви информираме предварително (напр. по имейл).

9. Проследяване на пиксели

Можете да преглеждате и редактирате предпочитанията си за рекламите, които ви се показват в мрежата, като използвате Настройки на рекламите в браузъра си. Можете също така да настроите браузъра си да блокира всички „бисквитки“ или да се откажете от конкретни услуги тук: Саморегулираща се програма за онлайн поведенческа реклама.